Házirend

I. Általános kérdések

1. A házirend készítésének alapdokumentumai

Ø 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról – Közoktatási Törvény vagy KT – és módosításai

Ø 1993. évi törvény a szakképzésről és módosításai

Ø 2003.évi törvény az esélyegyenlőségről

Ø 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és módosításai

Ø az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és

Ø a Pedagógiai Programja

2. A házirend hatálya

Ø Kiterjed

o az iskola tanulóira

o a nevelőtestület tagjaira

o az iskola más dolgozóira

o a tanulók szüleire vagy más törvényes képviselőjükre

Ø A házirend magába foglalja

az elméleti képzésre és helyszíneire
gyakorlati oktatásra
a kollégiumi életre vonatkozó szabályokat
Ø A házirend nem szabályozza a tanuló iskolán kívüli magatartását

3. A házirend ismertetése, tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása

Ø A tanév első tanítási napján osztályfőnöki órák keretében a tanuló elsajátíthatja a saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát védő ismereteket, megismerheti a veszélyforrásokat, a balesetveszélyes tevékenységeket és az iskolai házirendet.

Ø Aláírásával kell igazolnia, hogy az elhangzottakat tudomásul veszi.

Ø Külön balesetvédelmi oktatásban részesül az első testnevelés, fizika, kémia órán és a gyakorlati oktatás színhelyein.

4. A házirend nyilvánossága

A házirend mindenki számára hozzáférhető

o az igazgatói irodában

o az igazgatóhelyetteseknél

o a kollégium vezetőjénél

o a gyakorlati oktatásvezetőnél

o az osztályfőnököknél

o a gyakorlati oktatóknál

o az iskola honlapján

 

II. Tanulói kötelességek és jogok

1. Tanulmányi kötelezettség

A Közoktatási törvény a 12.§ (1) bekezdésében határozza meg a tanulmányi kötelezettséget, melynek a következő keretek között tehet eleget a tanuló:

1.1. Az elméleti képzés munkarendje

Ø Az első óra előtt 10 perccel az iskolában kell tartózkodnia

Ø Csengetési rend:

o 1. óra 800 – 845

o 2. óra 850 – 940

o 3. óra 950 – 1035

o 4. óra 1045 – 1130

o 5. óra 1140 – 1205

o 6. óra 1230-1315

o 7. óra 1320 – 1405

1. 2. A gyakorlati foglakozások

Ø 730 órakor kezdődnek, de férőhelyhiány esetén 1400-kor is kezdhető

Ø A napi gyakorlati oktatást 60 perces órákkal folyamatosan kell tartani.

Ø Ha a gyakorlat időtartama napi 6 óra, egyszer – a végzett munka függvényében – 25 perces szünetet kell beiktatni, 8 órás gyakorlat esetén ez időtartamon belül fél óra ebédszünet biztosítandó.

Ø A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló legfeljebb 2100 óráig foglalkoztatható

Ø A gyakorlati helyeken a feladat jellegének megfelelően kiegészítő házirendet kell készíteni.

Ø Nem iskolai tanműhelyben az adott vállalat, szövetkezet, vagy vállalkozó kialakult követelménye szerint kell a rendet betartani. Az idevonatkozó munkarendet a szakoktató ismerteti.

1.3. Az oktatás helyszínei:

A szakközépiskolai oktatás és felsőfokú szakképzés a Hősök úti,

a szakiskolai és szakmunkásképzés a Selyem úti épületekben folyik.

A gyakorlati szakképzés az iskolai tanműhelyekben és egyes szakmákban külső
gyakorlati helyeken történik.

1.4. Tanórán kívüli foglalkozások rendje

Ø A foglalkozások1500 és 1800 között tarthatók

Ø Az informatika terem gépeit 1400-1600 között használhatják a tanulók

Ø Diáknapot évente egy alkalommal az éves munkaterv szerint ősszel,

Ø Sportnapot – Karácsony Kupa néven a téli szünet előtti héten,

Ø Drogprevenciós foglalkozásokat az ifjúságvédelmi felelős ütemterve szerint tartunk.

1.4.4. Diáknap

A tanítás nélküli munkanapok közül egy nap programját a DÖK állítja össze. A többi nap programjának összeállításakor – a tantestületi továbbképzés kivételével – kikérjük a DÖK véleményét, és javaslataikat lehetőség szerint figyelembe vesszük.

1.5. A tanulónak és szüleinek joga kiválasztani az iskola pedagógiai programjában meghatározott képzési formát, de a döntés után a tanuló köteles:

Ø eleget tenni a pedagógiai programban meghatározott beszámolási rendszernek és az előrehaladási feltételeknek

Ø résztvenni a tanórákon, azokra a munkához szükséges felszerelést magával hozni

Ø a nem kötelezően választható foglalkozásokon, ha arra jelentkezik, a tanév végéig résztvenni

Ø a képességeinek megfelelő legjobb teljesítményt nyújtani

Ø osztályzatait beírni az ellenőrzőbe, és azt legalább havonta szüleivel aláíratni

Ø magántanulóként az e jogviszonyt engedélyező igazgatói határozatban foglaltaknak megfelelően eleget tenni tanulmányi kötelezettségének

1.6. A fegyelmezett és kulturált magatartás követelményei jegyében a tanuló köteles

Ø úgy viselkedni órán, hogy ne zavarja az óra menetét, ne fossza meg társait a tanulási jogoktól

Ø tiszteletteljes magatartást tanúsítani az iskola vezetőivel, tanáraival, az iskola felnőtt dolgozóival és társaival szemben, emberi méltóságukat, jogaikat tiszteletben tartani

Ø környezetük rendjét, az iskolai bútorok, berendezések, eszközök épségét megóvni

Ø szándékos rongálás esetén a Közoktatási Törvény 77. § – nak megfelelően kártérítési felelőséget vállalni

Ø az osztályfőnök vagy a szervező tanár irányítása szerint közreműködni az iskolai rendezvények és foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában

Ø iskolai ünnepségeken (tanévnyitó, okt. 23., szalagavató, márc. 15., ballagás, tanévzáró stb.) alkalomhoz illően öltözködni (lányok: fehér blúz, fekete szoknya, fiúk: fehér ing, fekete nadrág)

Ø középiskoláshoz méltóan ápoltan, tisztán megjelenni az iskolában

Ø betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat

Ø megtartani a házirendben foglaltakat

1.7. A tanítási órák közötti szünetek rendjének fenntartása érdekében ügyeletesi rendszer működik

1.7.1. Általános szabályok

Ø Az ügyeletesi feladatokat ügyeletes tanárok és diákügyeletesek látják el.

Ø Óraközi szünetekben az iskola területét csak tanári utasításra, illetve az ügyeletes tanár engedélyével lehet elhagyni.

Ø A tanulók az iskolát ügyintézés céljából csak kivételes esetben, az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettes engedélyével –erre a célra rendszeresített kilépővel – hagyhatják el.

Ø Ugyanilyen feltételek mellett mehetnek sürgősen orvosi vizsgálatra is. Más esetekben csak tanítási időn kívül lehet az orvosi ellátást igénybe venniük.

Ø Óraközi szünetekben az osztálytermet el kell hagyni.

1.7.2. Kapusi ügyelet:

Ø A kapusi ügyeletet beosztását az osztályfőnökök készítik el

o az ügyeletesi feladatra egyszerre két tanuló kap megbízást

o tanév elején a legmagasabb évfolyam osztályai kezdik, és fokozatosan veszik át a munkát az alacsonyabb évfolyam tanulói

o 9. évfolyamos tanuló az első félévben nem láthat el ügyeletet

Ø Feladata:

o ki- és becsenget

o gondoskodik a bejárat zárva tartásáról és környékének tisztaságáról

o az iskolába érkező idegeneket a napszaknak megfelelően köszönti, szándékukat megkérdezve a legjobb tudása szerint tájékoztatja, illetve a keresett személyhez vezeti őket,

o az ügyeletesi naplóba bevezeti az idegenek érkezési és távozási időpontját,

o fogadja a beérkező telefonhívásokat, itt is tájékoztatást ad.

o telefonhoz a tanítási óráról sem felnőttet, sem diákot nem hívhat ki.

1.7.3. A hetesek feladatai

Ø A hetesek névszerinti kijelölését az osztályfőnök végzi, esetleg korrigálja.

Ø Az osztálytermek rendjéért, tisztaságáért, épségéért a mindenkori hetesek a felelősek.

Ø Az iskolába érkezéskor ellenőrzik a terem tisztaságát, a berendezések épségét, továbbá a zavartalan oktatás feltételeinek meglétét. Amennyiben rendellenességet észlelnek, úgy azt azonnal jelentik az ügyeletes tanárnak, osztályfőnöknek.

Ø Az óraközi szünetekben intézkednek, hogy osztálytársaik elhagyják a termet. Ezt követően szellőztetnek, letörlik a táblát, krétáról gondoskodnak.

Ø Tudniuk kell a mindenkori osztálylétszámot, a hiányzók számát, illetve azok neveit. Az utóbbiról minden órakezdéskor jelentés tesznek tanáraiknak.

Ø A tanítás végén ellenőrzik a terem, illetve a padok tisztaságát, valamint a székek padokon történő elhelyezését.

Ø Az osztálytermet átadják az ügyeletes tanárnak.

1.8. Az iskola fegyelmezett és rendezett működése érdekében az alábbi TILALMI IN
TÉZKEDÉSEKET kell tudomásul venni:

Ø TILOS – az 1999. évi. XLII törvény értelmében – az iskola épületében és területén az arra kijelölt hely kivételével – dohányozni. A kijelölt helyen is csak azok a 18. életévüket betöltött személyek dohányozhatnak, akik dohányzókártyával rendelkeznek. A dohányzókártyát az igazgatóhelyettesek adják ki.

Ø Nem szabad tökmagot, napraforgót, egyéb szemetelő anyagot behozni az iskolába.

Ø TILOS drogot behozni, használni és kereskedni vele.

Ø Aki az iskolában, az iskolai foglalkozásokon, szervezett rendezvényeken alkoholos állapotban jelenik meg, az ellen fegyelmi eljárás indul, fegyelmi büntetésben részesül.

Ø Az önbíráskodás, verekedés, kirívó tiszteletlenség a felnőttekkel és a tanulótársakkal szemben szintén fegyelmi büntetést von maga után.

Ø A tanítási órák alatt és a szilenciumi foglalkozások idején mobil telefont, rádiót, magnetofont, walk-mant használni nem szabad.

1.9. Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken a tanuló

o nem fogyaszthat az iskolában is tiltott szereket

o nem dohányozhat, ha nem töltötte be a 18. életévét

o kirívó viselkedésével nem vonhatja magára mások figyelmét

o nem rongálhat

o a rendezvényekről indokolatlanul nem hiányozhat

o nem sértheti mások emberi jogait

2. A tanulók jogai – a Közoktatási törvény 10. és 11.§-ában meghatározott jogokhoz kapcsolódóan

2.1. Tanulmánnyal kapcsolatos jogok érvényesítése

Ø Választhatnak a tanulók a pedagógiai programban meghatározott képzési formák között.

Ø Az átjárhatósági lehetőségek figyelembe vételével módosíthatnak az általuk választott képzési formán.

Ø A szakközépiskolai tanulók a pedagógia programban leírtak szerint felajánlott kötelezően választható tantárgyak közül eldönthetik, hogy melyik tantárgyból kívánnak felkészülni az érettségire, a kötelező és a kötelezően választott tantárgyakból emelt vagy középszintű felkészítésen kívánnak résztvenni. Ezt a döntést a tizedik évfolyam végén írásban, a szülő beleegyező aláírásával kell bejelenteni.

Ø A szakiskolai tanulók szintén a tizedik évfolyam végén dönthetik el, hogy az iskola által kínált szakképzések közül melyiket szeretnék választani. Ha változtatni kívánnak a beiratkozáskor jelzett szakmán, akkor ezt írásban a szülő beleegyező aláírásával tehetik meg. Ha nem változtatnak, döntésüket elegendő szóban közölni.

Ø Írásban beadott kérelem alapján

o lehetnek magántanulók

o kaphatnak felmentést egyes tantárgyak tanulása, ill. a tantárgyi követelmény teljesítése alól

2.2. Tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel

2.2.1.A foglalkozások formái: (diákkörök)

o tömegsport foglalkozások

o szakkörök

o énekkar

o színjátszó kör

o iskolai sportkör

o tanulmányi, szakmai , kulturális verseny

o házibajnokságok

o iskolák közötti versenyek, bajnokságok

o diáknap

o tanulmányi kirándulás

o környezeti nevelés

o a vallás-oktatáshoz – amennyiben igény van rá – tantermet biztosítunk

2.2.2. A diákkörök megszervezésének feltételei:

o A jelentkezési határidő: szeptember 15.

o Minimális létszám 12 fő

o A foglalkozások anyagi fedezetét az iskolai költségvetésből az igazgató biztosítja.

o A foglalkozásokat a tanár tanmenet alapján vezeti.

2.2.3. A foglalkozásokon való részvétel történhet

o egyéni jelentkezés alapján

o tanári felkérésre – pl. versenyre való felkészülés

o tanári javaslatra – pl. gyenge tantárgyi teljesítmény esetén

2.3.Társadalmi tevékenység

Tanítási időn kívül részt vehet társadalmi szervezetek munkájában úgy, hogy az a tanulmányi kötelezettségek teljesítését ne akadályozza.

2.4.Diákönkormányzat

2.4.1.Alapítása, működtetése

o A tanulók létrehozhatnak diákönkormányzatot, ill. más tanulói közösséget. Maguk közül vezetőt választhatnak. A közösség működéséhez az iskola helyiséget és segítő tanárt biztosít.

o A diákgyűlések a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint zajlanak.

o A diákközösségek döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik megválasztásában.

2.4.2. A DÖK véleménynyilvánítási jogot gyakorol:

o a Pedagógiai program,

o a Házirend,

o az iskolai SzMSz,

o a minőségirányítási program elfogadása előtt

o Igazgatói pályázatok véleményezésekor

o Tanulói fegyelmi ügyekben

2.5. Tanulói véleménynyilvánítási jog

Ø Az őt érintő kérdésekről, az iskola működéséről, a törvényben meghatározott belső szabályzatokról – pedagógia program, SzMSz, minőségirányítási program, házirend – DÖK által szervezett fórumokon, osztályfőnöki órákon véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet.

Ø A felvetéseire a választ az adott fórumon szóban vagy 30 napon belül írásban kap választ.

2.6. Tanulói érdekérvényesítés

Ø A jogok gyakorlásához szükséges információkhoz juthat és az őt érintő kérdésekről tudomást szerezhet osztályfőnökétől, tanáraitól, a DÖK-től, igazgatóhelyettestől, igazgatótól, az iskola honlapjáról, az iskolában kifüggesztett hirdetésekről, iskolagyűléseken, diákfórumokon.

Ø Érdekeinek sérülése esetén panasszal fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzat vezetőjéhez, az iskola igazgatójához, a fenntartóhoz és az oktatási ombudsmanhoz.

Ø Fegyelmi eljárás esetén a fegyelmi bizottság minden esetben ismerteti a fegyelmi határozat elleni fellebbezési, jogorvoslati lehetőségeket; a kérelem, törvényességi kérelem, felülbírálati kérelem lényegét, formáját és a címzettjét.

Ø A tanulói jogok érvényesülését a szülői szervezet figyelemmel kísérheti, és megállapításairól tájékoztathatja a nevelőtestületet és a fenntartót.

Ø A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az iskola vezetőjétől, és résztvehet az e körbe tartozó ügyek megtárgyalásán.

Ø A tanulói jog érvényesítése nem gátolhatja mások hasonló jogainak gyakorlását.

2.7. Egészségügyi ellátás

Tanulóink rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülhetnek a következők szerint:

Ø A védőnői szolgálattal egyeztetve előre meghatározott napokon, osztályonként haladva általános orvosi vizsgálaton vesznek részt. A felülvizsgálatra csoportosan, tanári felügyelettel mennek a tanulók.

Ø Iskolafogászati rendelésen évente egyszer szűrővizsgálaton, valamint szükség esetén alkalmanként jelennek meg.

Ø Betegség esetén az iskolaorvost, ill. a lakóhelyén illetékes háziorvost keresheti fel.

Ø A tanulók igénybe vehetik az iskolában kijelölt elsősegélynyújtó helyeket is.

2.8. Ifjúságvédelem

Ø Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel, a családsegítő szolgálattal tart rendszeres kapcsolatot, számontartja a hátrányos helyzetű tanulókat.

Ø Fogadóórájának időpontját a tanév elején a hirdetőtáblára kifüggeszti, problémájával a tanuló ez időpontban, sürgős esetben azonnal felkeresheti.

3. Ingyenes és kedvezményes juttatások:

Ø Ingyenes tankönyvet biztosítunk a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező tanulók számára. Az ingyenes tankönyvek könyvtári kölcsönzéssel vehetők igénybe.

Ø Tankönyvrendeléskor figyelembe vesszük a szülők kérését, a tankönyv taníthatóságát, pedagógiai értékét, a szaktanári véleményeket és a tankönyv árát.

Ø A tankönyvek megrendelését, kiosztását és értékesítését a tankönyvfelelős jogszabályban meghatározott módon, igazgatói megbízás alapján végzi

Ø Kedvezményes étkezésben részesülhetnek azok a tanulók, akik a kedvezmény mértékének megállapításához szükséges igazolásokat beadják. A kedvezmény feltételeiben a törvény által meghatározottaktól nem térünk el.

4. Az iskola helyiségeinek használata

Ø A tanulók, tanulócsoportok azokban a helyiségekben, ahol a kollégiumi szilenciumot nem zavarják, délutáni összejöveteleket (pl. osztálykarácsony, klub délután) szervezhetnek.

Ø A rendezvény csak külön engedéllyel tarthat 19 óránál tovább.

Ø A tornatermet alkalmanként, tanítási időn kívül, az iskolai ünnepségekre való felkészülésre, diákrendezvények megtartására – felnőtt felügyelettel – igénybe vehetik.

Ø Minden tanítási nap 14 – 16 óra között. – szakember felügyelete mellett – szabadon használhatják a központi iskolaépület számítástechnikai tantermét, berendezéseit.

Ø A termek tisztaságáért, a berendezés épségéért felelőséggel tartoznak.

Ø Az iskola udvarán lévő sportpályát nappal külön engedély nélkül használhatják, amennyiben nem zavarják a kötelező és a szabadon választott sportfoglalkozásokat. Este a megvilágított pályát csak igazgatói-, testnevelő tanári- vagy kollégiumvezetői engedéllyel használhatják.

5. A hiányzásokra vonatkozó rendelkezések

Ø Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, szakképzési évfolyamon az elméleti tanítási órák 30%-át, valamint a gyakorlati képzési idő óraszámának 20%-át (az összefüggő szakmai gyakorlatról való mulasztás nélkül), a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyból osztályozó vizsgát tegyen.

Ø Nem teljesítette az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit az a tanuló, aki a gyakorlatról igazolatlanul 3 óránál többet mulasztott, vagy az igazolt mulasztása meghaladja az összefüggő gyakorlat óraszámának 10 %-át, ide nem értve a betegség miatti orvos által igazolt távollétet. Igazolt mulasztás esetén a tanuló az igazgató által meghatározott helyen és időben az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeinek eleget tehet.

Ø Külön értesíteni kell az étkezést nyilvántartó személyt arról, hogy a befizetett étkezést előreláthatóan hány napig nem veszi igénybe. Amennyiben ezt elmulasztja, a visszatérítésre nem tarthat igényt. Az elveszett étkezési jegyeket csak új jegy megvásárlásával lehet pótolni.

Ø A tanítási óráról és a gyakorlati foglalkozásról való mulasztást az osztály- ill. csoport naplóba a tanár ill. a szakoktató jegyzi be.

Ø Nem kell mulasztásnak tekinteni az olyan tanulói távollétet, amely iskolai érdekből következett be (versenyek, vetélkedők, rendezvények, hetesi szolgálat, ügyeletesi teendők).

Ø Előre nem látható események (betegség, időjárás, közlekedési ok stb.) kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol a tanítási óráról és a gyakorlati foglalkozásról.

Ø Ha a tanuló hiányzása előreláthatólag meghaladja a 3 napot (orvosi vélemény, egyéb ok), a tanuló vagy törvényes képviselője köteles haladéktalanul értesíteni az osztályfőnököt a távollétről.

Ø Ha a tanuló hiányzása meghaladja a 3 napot és az iskola nem kapott értesítést, akkor az osztályfőnök köteles értesíteni a szülőt a tanuló hiányzásáról

Ø Ha a tanuló három alkalommal jogos indok nélkül késik az óráról, a késést egy óra igazolatlan hiányzásnak kell számítani. Bejáró tanulóknál a közlekedési okok miatti késés igazolható.

5.1. A hiányzás igazolása

Ø Az előzetes engedély nélküli távolmaradást a tanulónak igazolni kell.

Ø Hiányzást csak az osztályfőnök igazolhat:

o orvosi igazolás alapján

o szülői kérésre (évente legfeljebb 3 nap)

o társadalmi szervezetek részéről érkező kikérés alapján (mérlegelve a tanuló tanulmányi és osztályközösségben végzett munkáját)

Ø A hiányzást az azt követő első osztályfőnöki órán – legkésőbb 1 héten belül – az osztályfőnöknél kell igazolni.

5.2. Távolmaradás engedélyezése

Ø indokolt esetben a szülő (gondviselő) előzetes személyes vagy írásbeli kérése alapján a tanuló részére tanévenként:

o az igazgató 6 oktatási napig terjedő

o az osztályfőnök 3 oktatási napig terjedő

o a gyakorlati oktatásvezető 1 gyakorlati oktatási napig terjedő időre

o a tanár saját tanítási órájáról

o a szakoktató legfeljebb 3 gyakorlati foglalkozási óráról saját hatáskörében távolmaradást engedélyezhet, amelyet a mulasztás igazolása céljából be kell vezetni a tanuló ellenőrző könyvébe.

Ø a tanuló részére méltánylást érdemlő esetben ( üdülés, sport rendezvény, külföldi út stb.) az igazgató hosszabb ideig terjedő távolmaradást is engedélyezhet, ha a távollét a tanuló tanulmányi fejlődését nem gátolja.

5.3.Ha a tanuló tartósan hiányzik:

5.3.1. Igazolt mulasztásnál:

o 100 óra után a tanulót tájékoztatni

o 150 óra után a szülőt a következményekre való figyelmeztetéssel értesíteni kell

5.3.2 Igazolatlan mulasztásnál:

5.3.2.1 Tanköteles tanuló esetében

o 1 óra igazolatlan hiányzás után az iskola értesíti a szülőt

o ha az értesítés eredménytelen, újabb igazolatlan hiányzás esetén az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését veszi igénybe

o 10 óránál több igazolatlan mulasztás esetén az iskola a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíti

5.3.2.2. Nem tanköteles tanuló esetében

10 óra igazolatlan hiányzás után az iskola értesíti a szülőt, és 7 nap igazolatlan mulasztás után fordul a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz.

5.3.2.3. Mindkét esetben:

o 7 óra után osztályfőnöki intésben

o 14 óra után igazgatói intésben kell részesíteni, amelyről a szülőt is értesíteni kell

o 30 óra után a tanulói jogviszony megszűnik. Tanköteles tanulót ilyen esetben fegyelmi intézkedéssel másik iskolába kell helyezni.

6. A tanulók által engedéllyel behozott tárgyak, értékek megőrzése:

6.1. Testnevelés óra előtt

o – a nagyobb értékeket (mobiltelefon, óra) a testnevelő tanárnak át lehet adni, aki külön, zárható helyiségben helyezi el azokat

o az iskolai felszereléseket, kabátot az öltözőbe be kell vinni

6.2. Egyéb:

Ha a diák nagyobb összegű pénzt vagy nagyobb értékű tárgyat hozott be az iskolába, annak megőrzésére a felhasználásig megkérheti az osztályfőnököt vagy az iskolatitkárt.

A fentiek be nem tartása miatt elveszett vagy engedély nélkül behozott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.

7. A tanuló jutalmazása és fegyelmi felelőssége

7.1.Jutalmazás

A tanulók végzett munkájuk alapján jutalomban részesülhetnek.

Csoportos vagy egyéni jutalmazásra a nevelőtestület bármely tagja, a diákönkormányzat, vagy a szülők képviselője tehet javaslatot.

7.1.1.A jutalmazás egyéni formái:

o szaktanári dicséret

o osztályfőnöki dicséret, –három szaktanári dicséret után ill. kiemelkedő tevékenységért

o igazgatói dicsére, – három szaktanári dicséret után ill. kiemelkedő tevékenységért

o tárgy- vagy könyvjutalom – tanév végén az egész évi munkáért

o jutalomüdülés, jutalomút stb. – kimagasló tanulmányi vagy közösségi munkáért

7.1.2.A jutalmazás csoportos formái:

o kulturális, sporteseményeken, bemutatókon való részvétel

o belföldi és külföldi tanulmányi kirándulás

7.2. Felelősségre vonás formái:

Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmi intézkedésben részesül.

7.2.1. Az intézkedések a következők lehetnek:

o szaktanári figyelmeztetés

o osztályfőnöki figyelmeztetés

o osztályfőnöki intés

o igazgatói figyelmeztetés

o igazgatói intés

A fokozatok három megelőző fokozat után, vagy a vétség súlyosságát mérlegelve megelőző figyelmeztetés nélkül is adhatók.

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

7.2.2. A fegyelmi büntetés lehet:

o megrovás

o szigorú megrovás

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása

o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába

o eltiltás a tanév folytatásától

o kizárás az iskolából

III. KOLLÉGIUMI HÁZIREND

1. A kollégiumi tagság keletkezése

o A kollégium lakója lehet, aki az iskola tanulója, elfogadja és betartja a kollégium házirendjét, egészségileg alkalmas a közösségi életre.

o A kollégiumi tagság egy évre szól, a felsőbb éves tanulóknak mindig április 15. és május 1. között kell kérni a tagság meghosszabbítását.

o A kilencedikeseknek az iskolába való jelentkezéssel együtt kell kérni felvételüket.

2. A kollégiumi tagságot kérhetik:

o A tanulmányok kezdetekor vagy évközben – kiskorú tanuló esetében, vagy ha a nagykorú szülővel egy háztartásban él – a szülő, gondviselő (továbbiakban: szülő) írásban.

o A gyermek- és ifjúságvédelmi szervek, pártfogók.

o A tanuló – amennyiben nagykorú és nem lakik a szülőkkel közös háztartásban.

3. A kollégiumi tagság megszűnése:

o A mindenkori tanév végén (augusztus 30.)

o A tanulóviszony megszűnésével

o A szülő írásos kérvénye alapján

o Fegyelmi eljárás következtében

o A tanuló írásos kérése alapján, amennyiben nagykorú és önálló háztartásban él

o A tanuló és a szülő közös írásos kérése alapján, amennyiben a tanuló nagykorú és közös háztartásban él szüleivel

o A gyermek- és ifjúságvédelmi szervek, pártfogók írásos kérése alapján

4. A kollégiumi közösségben való együttélés általános normáinak megvalósulása érdekében:

o A tanuló magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett. A kollégiumon kívül is tanúsítson a kollégium hírnevéhez, megbecsüléséhez méltó magatartást.

o Dohányozni, szeszes italt, kábítószert fogyasztani, a kollégium területére behozni tilos!

o A 18 éven felüli tanulók csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak!

o A kollégium lakója – kártérítési kötelezettség mellett – használhatja a kollégium berendezési és felszerelési tárgyait.

o A közösségi és a személyi tulajdon védelme, az ésszerű takarékosság a kollégium egész közösségének érdeke és kötelessége. A szobák dekorálásához előzetes nevelői hozzájárulás szükséges. A szobában keletkezett kárt a szobaközösség téríti meg, ha a károkozó személyére nem derül fény.

o A kollégium csak azokért a személyes értékekért (pénz, ékszer, mobil telefon, hivatalos iratok stb.) vállal felelősséget, melyeket a tanulók átadnak megőrzésre a nevelőknek.

o Szünetről, illetve hazautazásról az elutazás előtt meghatározott időben köteles a tanuló visszaérkezni. Ha mégsem tud visszajönni, a távolmaradás okáról 24 órán belül értesítenie kell a kollégiumot.

o Kimenők kivételével csak nevelői engedéllyel hagyható el a kollégiumi terület.

5. A kollégista tanuló jogai

o Kollégiumunk tanulójának joga van biztonságban és egészséges környezetben élni és tanulni. Élet- és tanulmányi rendjét az intézmény pihenő és szórakozási idő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsa ki.

o A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.

o A tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében tehetséggondozó foglalkozáson vegyen részt.

o Kollégiumi, szilenciumi ellátásban részesüljön.

o Válasszon a választható foglalkozások, programok közül.

o Igénybe vegye a kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket.

o Hozzájusson a szükséges információkhoz, tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról; részt vegyen a diákkörök munkájában.

6. A kollégista tanuló kötelességei

o Megtartsa a kollégiumi rendet, eleget tegyen a kollégiumi házirendben és napirendben foglaltaknak.

o Óvja saját és társai testi épségét, vegyen részt a kollégiumi rend és tisztaság kialakításában, az energiatakarékosságban.

o Az előírásoknak megfelelően használja a rábízott vagy az általa használt eszközöket.

o Tanúsítson tiszteletet társai, a kollégium dolgozói, valamint az odalátogatók iránt.

o A kollégiumi épületben és közvetlen környezetében az egészség- és környezetvédelem céljából a tanulók kötelesek részt vállalni az egészséges és tiszta környezet kialakításában.

o Betegség, baleset vagy sérülés esetén a tanuló köteles azt jelenteni a nevelőnek.

o Tilos otthonról hozott főző és melegítő berendezések használata!

o A munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzbiztonsági előírásokat minden tanulónak ismernie kell és be kell tartania.

7. Jutalmazás a kollégiumi szokásjog és hagyomány alapján

o A 4,5 tanulmányi eredménytől szabad szilencium

o Nevelőtanári dicséret

o Kollégiumvezetői dicséret

o Tárgyjutalom

o Kollégiumvezetői dicséret és tárgyjutalom

o Igazgatói dicséret

o Jutalomkirándulás

o Végzős tanuló esetében Bethlen plakett adományozása

8. Büntetés a kollégiumban

o Az önkiszolgáló munka hanyag elvégzése és a kollégium rendjének enyhébb megsértése esetén a kimenő mérséklése

o Nevelőtanári figyelmeztetés

o Kollégiumvezetői figyelmeztetés

o Igazgatói figyelmeztetés

o Fegyelmi eljárás kezdeményezése

9. Kollégiumi napirend

6.00 – 6.45 óráig lépcsőzetes ébresztő

6.45 – 7.15 óráig lépcsőzetes szemle

6.30 – 7.30 óráig reggeli

13.00 – 15.00 óráig ebéd

13.35 – 14.00 óráig tantermek ellenőrzése, átvétele

15.0 – 15.45 óráig szakkörök, korrepetálások

Ebéd után 16 óráig kimenő.

16.00 – 18.45 óráig szilencium

Csengetési rend: 16.00 – 17.30

17.50 – 18.30

18.30 – 19.00 óráig vacsora

19.0 – 21.00 óráig szakkörök, diákkörök, klubok, szabadon választott, kötelező, illetve kötelezően választott foglalkozások

21.00 órakor létszámellenőrzés

22.00 órakor villanyoltás

IV. Záró rendelkezések

Ø A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép életbe.

Ø Elfogadási jogköre a nevelőtestületnek van.

Ø Egyetértési jogot gyakorol a DÖK.

Ø Véleményezési jogkörrel rendelkezik a szülői szervezet.

Gyomaendrőd, 2004. 11. 15.

Mellékletek:

Tangazdásági házirend

Pék tanműhely házirendje

Cukrász tanműhely házirendje

Tejüzem házirendje

Asztalos tanműhely házirendje

Informatikai terem házirendje

 

Tangazdaság Házirendje

I. Általános előírások

1. A Házirend hatálya érvényes

a telepen állandó állományban lévő felnőtt dolgozókra (oktató szakmunkás, éjszakai műszakos, traktorvezetők, karbantartó(k))
a telepen időszakosan dolgozó felnőttekre (karbantartók, kőművesek, takarítók)
a telepen gyakorlati vagy egyéb oktatási feladatot végző tanárokra, szakoktatókra
a hetesi szolgálatot ellátó tanulókra
a gyakorlati oktatáson lévő tanulókra

2. A telepre való belépés rendje:

A fentebb említett oktatási, munkavégzési célból a telepre beléphetnek, illetve itt tevékenységet végezhetnek. Az intézmény más dolgozói csak a tangazdaságvezető engedélyével léphetnek be. Idegenek csak a tangazdaságvezető vagy az igazgató engedélyével, lehetőleg kísérettel, mehetnek be – kivéve hetesi szolgálatot teljesítő tanulók hozzátartozói. Magán személygépkocsi, vagy annál nagyobb jármű a telepre nem jöhet be. Eseti munkavégzésre a tangazdaságvezető adhat engedélyt (pl: szippantás, gázszállítás).

3. A munkavégzéssel kapcsolatban:

Munkavégzésre csak munkaképes állapotban lehet megjelenni.
A munkaidő:
oktatást segítő szakmunkások éjszakai műszakos traktorvezető, karbantartó

06 – 18 18 – 06 07 – 15,3

o A munkaidő kezdete, vége, illetve időtartama eltérhet a fentiektől, ha a tevékenység úgy kívánja (pl.: betakarítási, vetési munkák, ellések, stb.).

o Ebédidő: 30 perc, 12 – 12,30 között, ebédszállításhoz igazodva.

o Különös tekintettel kell lenni minden tevékenységnél arra, hogy környezetünkben tanulók vannak, a veszélyforrásokra mindenkinek kötelessége figyelni.

o A felnőttek megjelenése, beszéde, munkavégzése pozitív, követendő példa legyen a tanulók számára.

o A tanulókhoz beosztott szakmunkások, ügyeleti feladatot ellátó felnőttek tartassák be a házirendet. Felügyeljék a munkát, ellenőrizzék az elvégzett tevékenységet, bánjanak emberségesen, de határozottan a tanulókkal.

o A munkaterületen a rend megteremtése, fenntartása folyamatos és mindenkire érvényes.

o Energiákkal, vízzel, takarmánnyal, egyéb anyaggal való takarékosság kiemelt feladat, ugyanúgy, mint a vagyonvédelem.

II. A tangazdaságban dolgozó felnőttek főbb feladatai

1. Oktatást segítő szakmunkások:

o A tanulók megtanítása a munkafogásokra, az állatokkal való bánásmódra, önállóságra.

o Kialakítani bennük a szakma iránti szeretetet, igényességet követelni tőlük viselkedésük, megjelenésük, beszédkultúrájuk, munkájuk, munkakultúrájuk vonatkozásában.

o Az állatok szakszerű ellátása (ápolás, takarmányozás, szaporítás, stb.).

o Az előírt nyilvántartások vezetése.

o A tangazdaság rendje, anyagok szakszerű tárolása.

2. Traktorvezetők:

o A tangazdaság működéséhez szükséges gépi munkák elvégzése (szállítás, növénytermesztési munkák elvégzése).

o Az intézmény egyéb gépi munkáinak elvégzése.

o Gépek, eszközök javítása, karbantartása.

3. Karbantartók (lakatos, kőműves, villanyszerelő, festő):

Az üzemeltetéshez szükséges gépek, eszközök javítása, karbantartása.

Fejlesztéseknél, beruházásoknál lévő munkák elvégzése.

III. A tangazdaságban hetesi szolgálatot teljesítő tanulók főbb feladatai

o A tangazdaságban hetesi szolgálatot teljesítők létszáma 2-4 fő.

o A munkaterület felosztása a végzendő feladatok függvényében általában a II. sz. tanüzemben:

Kecskegondozó 2 fő

Tejelő juh, őshonos baromfi gondozó 1 fő

o A munkaterület felosztása a végzendő feladatok függvényében általában a I. sz. tanüzemben:

Baromfigondozó 1 fő

Sertésgondozó 2 fő

Szarvasmarha, ló, szamár gondozó 1 – 2 fő

Juhgondozó 1 fő

o A hetesi szolgálat időtartama 1 hét, hétfőtől hétfőig.

o Munkarend a Napirend szerint.

IV. Az egyes területen dolgozó tanulók főbb feladatai

1. Őshonostyúk gondozó:

o Őshonos tyúkok etetőjének feltöltése, működésének ellenőrzése.

o Itatórendszer ellenőrzése.

o Kiegészítők biztosítása: mész, sóder, stb.

o Almozási, takarítási munkák.

o Az épület belső- és külső környezetének rendben tartása, takarítása.

2. Kecske és tejelő juh gondozó:

o Állatok etetése (szálas, abrak) az előírások szerint

o Állatok itatása

o Fejés, tejkezelés

o Trágyaeltávolítás, almozás

o Állatok ápolása, megtermékenyítéseknél, elléseknél, eü. kezeléseknél való segítés

o Legeltetés, jártatás

3. Baromfi gondozó:

o A tojótyúkok etetése, etetők feltöltése, működésének leellenőrzése

o Hatórendszer ellenőrzése

o Tojások előírt időbeni szedése, tisztítása, tárolása, adminisztrálása.

o Kiegészítők biztosítása: mész, sóder, stb.

o Almozási, takarítási munkák.

o Szellőztetés.

o Épület belső- és külső környezetének rendben tartása, takarítása.

4. Sertésgondozók:

o Állatok etetése- a megadott előírások szerint (szárazdara, moslék, táp, stb.)

o Önitatók működésének ellenőrzése

o Takarmánykeverékek készítése

o Trágya eltávolítás, külső, belső takarítás

o Külső betonfelületek rendben tartása

o Ivarzó állatok figyelése, megtermékenyítésnél való segítkezés.

o Fialások felügyelete.

o Egészségügyi kezelések végzése, azoknál való segítés.

5. Szarvasmarha, juh, ló, szamár gondozók:

o Állatok etetése (szálas, abrak) az előírások szerint

o Állatok itatása

o Fejés, tejkezelés

o Trágyaeltávolítás, almozás

o Állatok ápolása, megtermékenyítéseknél, elléseknél, eü.. kezeléseknél való segítés.

o Legeltetés, jártatás.

A fentieken túl a tanulók más, a telep üzemeltetésével összefüggő munkákkal is megbízhatók. Pihenőidőben, váratlan események bekövetkezésekor a tanulók kötelesek az ügyeletes felnőtt irányítása mellett részt venni a munkában (ellések, eü. Kezelés, elemi kár, stb.).

A hetesi szolgálat helyét a tanulók – indokolt esetben – csak a tangazdaságvezető tudtával és engedélyével hagyhatják el.

V. Napirend a tangazdaságban

Ébresztő: 5,45

Reggeli: 6,00-6,15

Munkavégzés: 6,15-9,00

Takarítás: 9,00-9,30

Tízórai: 9,30-10,00

Pihenő: 10,00-12,00

Ebéd: 12,00-13,00

Pihenő: 13,00-15,00

Munkavégzés: 15,00-17,30

Pihenő, tisztálkodás: 17,30-18,00

Vacsora: 18,00-18,30

Pihenő: 18,30-21,30

Takarodó: 21,30

Gyomaendrőd, 2004. 11. 15.

Pék és cukrász tanműhely

1.A házirend hatálya érvényes:

o az iskola dolgozóira

o a iskola tanáraira

o a látogatókra

o az ellenőrző szervekre

o a karbantartókra

2. A be- és kilépés rendje:

o Csak az érvényben lévő hatósági rendeletek betartásával lehet belépni az üzem területére.

o A dolgozók, oktatók és tanulók csak érvényes egészségügyi könyvvel tarthatnak foglalkozásokat, valamint vehetnek részt foglalkozásokon.

o A látogatók számára az érvényben lévő előírásoknak megfelelő védő öltözetet kell biztosítani.

o Az üzembe belépőknek a fekete – fehér rendszerű öltöző használata kötelező.

o Az üzem területére belépőket figyelmeztetni kell az esetleges baleseti forrásokra.

3. Munkavégzéssel kapcsolatos előírások:

A gyakorlat 13.00 – 19.00-ig tart.
A tanuló a gyakorlatot csak úgy kezdheti meg, ha nem áll alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
A gyakorlatra kipihent, munkára kész állapotban kell jönni.
A tanulók meghatározott feladatot látnak el, oktatói felügyelettel.
Az üzemi és személyi higiénia az érvényben lévő előírásokhoz igazodjon.
A szüneteket a technológia határozza meg.
A tanulók a dagasztás és kemence munkákon kívül az egyéb munkafolyamatokat önállóan végzik.
Munkavégzés alatt munka- és védőruha használata kötelező.
A személyes értéktárgyakat a tanműhelyben a tanuló kérése alapján zárható helyen kell elhelyezni.
A tanműhelybe történő ki- és beutazás az iskola által biztosított járművel történik.
A tanműhely takarítását a mellékhelyiség kivételével a tanműhelyben munkafolyamatot ellátók végzik.
A tanműhelyben a gépek és berendezések karbantartását csak az erre feljogosított személyek végezhetik el.
A gyakorlat alatt történt sérüléseket haladéktalanul jelenteni kell a gyakorlat vezetőjének.
Az üzem területén a dohányzás tilos, a 18 év felettiek az üzem területén kívül elhelyezett dohányzóhelyen dohányozhatnak.
Jelentős értéket képviselő tárgy gyakorlati műhelybe való bevitelét köteles bejelenteni a tanuló és külön kérése esetén a tanműhelyben az illetékes felnőtt dolgozó megőrzőben elhelyezni köteles ezen értéktárgyakat.
Az oktatás ideje alatt a mobiltelefon használata tilos.

Gyomaendrőd, 2004. 11. 15.

Tejüzem

1. A házirend hatálya érvényes:

o az iskola dolgozóira

o a iskola tanáraira

o a látogatókra

o az ellenőrző szervekre

o a karbantartókra

2. A be és kilépés rendje:

o Csak az érvényben lévő hatósági rendeletek betartásával lehet belépni az üzem területére.

o a dolgozók, oktatók és tanulók csak érvényes egészségügyi könyvvel tarthatnak foglalkozásokat, valamint vehetnek részt foglalkozásokon.

o a látogatók számára az érvényben lévő előírásoknak megfelelő védő öltözetet kell biztosítani.

o az üzembe belépőknek a fekete – fehér rendszerű öltöző használata kötelező.

o az üzem területére belépőket figyelmeztetni kell az esetleges baleseti forrásokra.

3. Munkavégzéssel kapcsolatos előírások:

A munkaidő 8.00 – 16.00- ig tart, de csúcs feldolgozás idején a szükségletnek megfelelően módosítható, hétköznap és vasárnap egyaránt.
A tanuló a gyakorlatot csak úgy kezdheti meg, ha nem áll alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
Az oktatás 7.30 – 13.30-ig tart, 25 perc tízórai szünet közbeiktatásával. A tízórai szünet időpontját a technológia határozza meg.
A tanulók csak tanári illetve dolgozói felügyelettel végezhetnek munkát.
A diákok személyi higiéniája és magaviselete az élelmiszeripar szabályaihoz igazodjon.
Az épületet a technológiai folyamat közben elhagyni csak a védőöltözetre vonatkozó és egyéb jogszabályok betartása mellett lehet.
Jelentős értéket képviselő tárgy gyakorlati műhelybe való bevitelét köteles bejelenteni a tanuló és külön kérése esetén a tanműhelyben az illetékes felnőtt dolgozó megőrzőben elhelyezni köteles ezen értéktárgyakat.
Az oktatás ideje alatt a mobiltelefon használata tilos.
A tanműhelyben történő ki és beutazás az iskola által biztosított járművel történik.
A tanműhely takarítását a mellékhelyiség kivételével a tanműhelyben munkafolyamatot ellátók végzik.
A tanműhelyben a gépek és berendezések karbantartását csak az erre feljogosított személyek végezhetik el.
A gyakorlat alatt történt sérüléseket haladéktalanul jelenteni kell a gyakorlat vezetőjének.
Az üzem területén a dohányzás tilos, a 18 év felettiek az üzem területén kívül elhelyezett dohányzóhelyen dohányozhatnak.

Gyomaendrőd, 2004. 11. 15.

Asztalos tanműhely

1. A házirend hatálya érvényes:

o az iskola dolgozóira

o a iskola tanáraira

o a látogatókra

o az ellenőrző szervekre

o a karbantartókra

2. A be- és kilépés rendje:

o Csak az érvényben lévő hatósági rendeletek betartásával lehet belépni az üzem területére.

o A látogatók számára az érvényben lévő előírásoknak megfelelő védő öltözetet kell biztosítani.

o Az üzem területére belépőket figyelmeztetni kell az esetleges baleseti forrásokra.

3. Munkavégzéssel kapcsolatos előírások:

Az oktatás 7.30 – 13.30-ig tart, 25 perc tízórai szünet közbeiktatásával. A tízórai szünet időpontját a munkafolyamat határozza meg.
A tanuló a gyakorlatot csak úgy kezdheti meg, ha nem áll alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
A tanulók csak tanári illetve dolgozói felügyelettel végezhetnek munkát.
Jelentős értéket képviselő tárgy gyakorlati műhelybe való bevitelét köteles bejelenteni a tanuló és külön kérése esetén a tanműhelyben az illetékes felnőtt dolgozó megőrzőben elhelyezni köteles ezen értéktárgyakat.
Az oktatás ideje alatt a mobiltelefon használata tilos.
A tanműhelybe történő ki- és beutazás az iskola által biztosított járművel történik.
A tanműhely takarítását – a mellékhelyiség kivételével – a tanműhelyben gyakorlaton lévő tanulók végzik.
A tanműhelyben a gépek és berendezések karbantartását csak az erre feljogosított személyek végezhetik el.
A végzős tanulók kézi és gépi munkát is végezhetnek önállóan, de a szakoktatónak a munkavégzés alatt jelen kell lenni.
Alsóbb éves tanulók csak kézi munkát végezhetnek tanári felügyelet mellett.
A faipari gépeken dolgozó tanulókat a szakoktatónak fokozottan kell ellenőriznie.
A gyakorlaton a kézi és gépi szerszámokat a tanműhelynek kell biztosítania.
A gyakorlat alatt történt sérüléseket haladéktalanul jelenteni kell a gyakorlat vezetőjének.
Az üzem területén a dohányzás tilos, a 18 év felettiek az üzem területén kívül elhelyezett dohányzóhelyen dohányozhatnak.

Gyomaendrőd, 2004. 11. 15.

A számítástechnikai tanterem használatának rendje

o A tanteremben a tanulók csak tanári (felnőtt) felügyelettel lehetnek jelen.

o A főkapcsolót csak tanár kezelheti.

o A számítógépek ki- be- és kikapcsolását a foglakozást vezető engedélyével lehet végrehajtani.

o Saját külső adathordozó (floppylemez, CD) használata a vírusveszély miatt nem megengedett, kivéve, ha a foglalkozást vezető engedélyt ad rá.

o Tilos idegen programot felmásolni, telepíteni és a gépen lévőket törölni, uninstalálni.

o A számítógépről és a monitorról nem szabad eltávolítani a címkéket.

o A gépek között a perifériák nem cserélhetők.

o A program futása alatt a számítógépet kikapcsolni, RESET gombot alkalmazni szigorúan tilos.

o Internet használatakor, e-mail írásakor figyelembe kell venni az etikai szabályokat.

o A hálózati és internet beállításokat nem szabad megváltoztatni.

o A számítógépek meghajtóit átnevezni, megosztani, valamint mappákat megosztani tilos.

A fentiek be nem tartása fegyelmi intézkedést von maga után.